Regulamin Cmentarza

Regulamin cmentarzy Parafii Zbuczyn i cennik opłat za usługi cmentarne

 1. Cmentarze (stary i nowy) są własnością Parafii Rzymskokatolickiej w Zbuczynie. Nadzór nad cmentarzami sprawuje Ks. Proboszcz w porozumieniu z Radą Parafialną. Usługi cmentarne i grabarskie wykonuje Konserwator parafialny p. Krzysztof Turski.
 2. Biuro Administracji cmentarzami mieści się w kancelarii parafialnej, ul. Siedlecka 1. Tel. Konserwatora: 783621990, Tel. Ks. Dyżurnego: 514894174.
 3. Brama wjazdowa jest otwierana w godz. 8.00-16.00 po zgłoszeniu w biurze Administracji i uiszczeniu należnych opłat. Wszelkie opłaty przyjmowane są w biurze Administracji. Opłaty za wjazd przyjmuje za pokwitowaniem także Konserwator.
 4. Ponieważ cmentarz jest ogólnie dostępny, parafia w Zbuczynie nie bierze odpowiedzialności za kradzieże i wszelkie szkody, które mogą być wyrządzone pomnikom.
 5. Lokalizacja nowego grobu musi być zgodna z planem zagospodarowania cmentarza i zatwierdzona przez Ks. Proboszcza.
 6. Cmentarze podzielone są na sektory, a wszystkie groby posiadają swoje numery. Zabrania się zmieniania i niszczenia numerów. Przy zmianie nagrobka należy numer umieścić na trwałe na nowym pomniku.
 7. Na cmentarzu obowiązuje segregacja śmieci na części organiczne i pozostałe odpady.
 8. Śmieci można wyrzucać po posegregowaniu tylko do odpowiednio oznakowanych pojemników. Zaleca się nie wnoszenie na cmentarz plastikowych wieńców i kwiatów.
 9. Na cmentarzu obowiązuje zachowanie porządku, ciszy.
 10. Na cmentarzach zabrania się: prowadzenia bez zezwolenia prac kamieniarskich i budowlanych, wprowadzania zwierząt, palenia papierosów, picia alkoholu, żebractwa, przebywania dzieci bez opieki, prowadzenia akwizycji, umieszczania reklam, ustawiania ławek, płotków, chodniczków, kostki brukowej poza terenem grobu, sadzenia drzew i krzewów.
 11. Stanowczo zabrania się ze względów bezpieczeństwa chodzenia po parkanie i przekraczania parkanu.
 12. Cennik opłat (Opłaty mogą ulegać zmianie po uzgodnieniu z Radą Parafialną):

- usługi grabarza związane z pogrzebem (kopanie i zasypanie grobu ziemnego) 400 zł. latem, 500 zł. zimą, gdy ziemia jest zamarznięta.

- pokładne, czyli opłata za bieżące utrzymywanie cmentarza, remonty, wycinkę drzew, wywożenie śmieci itp. regulowana w okresie rozliczeniowym 20 lat: 300 zł. grób pojedynczy, 600 zł. grób podwójny. Pokładne można wpłacać w ratach rocznych - 15 zł. (grób pojedynczy) i 30 zł. (grób podwójny) na bieżący rok lub za przyszłe lata. Wpłaty zaległe za poprzednie lata - odpowiednio po 20 zł. i 40 zł. za rok począwszy od 2013 r. Nieuregulowanie w całości pokładnego za okres 20 lat od ostatniego pochówku może skutkować likwidacją grobu i przeznaczeniem go na pochówek innych osób. Likwidację grobu poprzedza ogłoszenie na parafialnej tablicy ogłoszeń.

- Wjazd na cmentarz celem prowadzenia prac pomnikarskich lub murarskich przy jednym grobie – 50 zł. (Płacą pomnikarze, kamieniarze, murarze). Jeżeli pomnikarz dwa razy złamie regulamin cmentarza, traci prawo wjazdu.

- przydzielenie nowego miejsca na grób ziemny na nowym cmentarzu – bezpłatne.

- przydzielenie nowego miejsca na grób ziemny na starym cmentarzu – płatne 500-1000 zł. w zależności od położenia miejsca. Ceny do uzgodnienia z Ks. Proboszczem.

- przydzielenie nowego miejsca na grób murowany (piwnica) na starym i nowym cmentarzu – 1.500 zł.

 


Drukuj